نایلون (65)

استرچ (22)

سلفون (10)

نایلکس (31)

شیرینگ (10)

کیسه زباله (16)

کیسه فریزر (3)

نایلون حبابدار (2)

لفاف بسته بندی (4)

پاکت بسته بندی (12)

پلاستیک دسته دار (32)

پلاستیک بسته بندی (22)

بسته بندی مواد غذایی (3)

طراحی، چاپ و بسته بندی (9)

نایلون کشاورزی و گلخانه ای (12)